Pro zobrazení kompletní navigace si zapněte JavaScript, nebo použijte Mapu tránek!

Pokyny pro návštěvníky

Pokyny pro návštěvníky
(Článek III.)

  1. Každý návštěvník Lomu je povinen se seznámit a bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto řádu, pokynů odpovědných pracovníků.Ustanovení tohoto řádu sleduje dodržování pořádku a vytvoření příjemného prostředí.
  2. Návštěvník se smí pohybovat jen v zařízeních a prostorách pro něj určených a to po sjednanou dobu. Tuto dobu lze přeskočit pouze se souhlasem správce a návštěvník je povinen v tomto, případě doplatit za poskytnuté služby.
  3. Návštěvníci Lomu jsou povinni dávat pozor na své věci a nenechávat je bez dozoru mimo prostor k tomu určených.Tyto prostory budou na požádání určeny a poskytnuty správcem.Větší částky peněz, cenné předměty, klenoty a doklady je možno uschovat u správce Lomu.
  4. Ve celém prostoru Lomu, kde se návštěvníci pohybují, je třeba dbát zvýšené opatrnosti, hrozí nebezpečí uklouznutí např. ze svahu atd.
  5. Rozsah a užívání Lomu Leštinka může být zcela nebo částečně vyhrazeno výuce sportovců nebo pořádání akcí: sportovních, rekreačních, společenských???
  6. Správa Lomu umožňuje návštěvníkům za poplatek zapůjčení sportovního vybavení, různých pomůcek či použití jiných služeb, vše určené pro zpříjemnění pobytu. Při odchodu je návštěvník povinen odevzdat všechny zapůjčené předměty ve stavu v jakém je přebral. Za ztrátu či poškození zapůjčené věci je návštěvník povinen zaplatit náhradu.
  7. Večerka ? noční klid je stanoven na 23.00 hod. Po této hodině je nutno výrazně ztišit pobyt mimo objekty. Při mimořádných příležitostech je možné pouze se souhlasem správce Lomu večerku posunout.
  8. Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba zavolat správce Lomu, který v případě nutnosti zařídí lékařskou pomoc.

14.03.2024

Vzduch: 9°C

Voda: 5°C

Viditelnost: 2 m

Volná místa: 20

!!! VIDITELNOST jak kde cca 1 m az 2 m !? - ATRAKCE POD VODOU - věci ve vodním skanzenu - !!! NEPŘENÁŠEJTE !!! - KAŽDÁ VĚC MÁ SVOJE MÍSTO - !!!

Leštinkalom na FB